TIMECEPTION Gizlilik
Politikası

 1. TIMECEPTION GİZLİLİK POLİTİKASI

  1. AMAÇ
  2.     İşbu Gizlilik Politikası (‘’POLİTİKA’’); Timeception uygulamasını (‘‘UYGULAMA’’ veya ‘’TIMECEPTION’’) indirip Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden kişiler (‘’ÜYE’’) veya uygulamanın adresi olan www.timeception.com web sitesini (‘’WEB SİTESİ’’) ziyaret eden kişilerin (‘’ZİYARETÇİ’’) kişisel verileri ile bilgilerinin işlenme şartlarını belirlemek üzere oluşturulmuştur.
  3.     ÜYE ve ZİYARETÇİ’lerin kişisel verileri ve bilgileri Muğla Teknopark – Kötekli Mahallesi Denizli Yolu Bulvarı No:4B-28 Menteşe/MUĞLA adresinde mukim Shellix Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Yazilim Ithalat Ve Ihracat Anonim Şirketi- Mersis No: 0769152927300001 (Bundan sonra ‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.
  4.     ÜYE’ler ve ZİYARETÇİ’ler 18 yaş ve üstündedir. Eğer 18 yaşından küçük bir gerçek kişi tarafından UYGULAMA kullanılıyorsa bunun sonlandırılması gerekmektedir. UYGULAMA’nın kullanımından dolayı 18 yaşından küçüklerin zarar görmesi durumunda TIMECEPTION veya ŞİRKET herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
  5.     İşbu POLİTİKA, Üye Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve ekidir. POLİTİKA, WEB SİTESİ ve UYGULAMA içerisinde işlenen kişisel veriler ve toplanan bilgiler için hazırlanmıştır.
  6. TANIMLAR

  APPLE: Apple Incorporation’ı,

  GOOGLE: Google Incorporation’ı

  İLGİLİ KİŞİ: Kişisel verisi işlenen ve duruma göre ÜYE’yi veya ZİYARETÇİ’yi,

  İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere ŞİRKET içerisinde veya ŞİRKET’ten aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

  KVK: Kişisel Verilerin Korunması’nı,

  KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

  PREMİUM ÜYE: Google Pay veya Apple Pay üzerinden uygulamanın özel içerikli bölümlerinden faydalanmayı seçmiş ve ücretini yıllık şekilde ödemiş kullanıcı.

  ŞİRKET: Shellix Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Yazilim Ithalat Ve Ihracat Anonim Şirketi’ni,

  Uygulama: TIMECEPTION adlı mobil uygulamayı,

  ÜYE: Üyelik sözleşmesini kabul edip Google, Linkedin, Apple ID ile veya E-mail ve şifresini belirleyerek kayıt olan Kullanıcı’yı,

  Veri Sorumlusu: Shellix Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Yazilim Ithalat Ve Ihracat Anonim Şirketi’ni,

  Web Sitesi: TIMECEPTION’a ait www.timeception.com adresini

  İfade eder.

  1. VERİ SORUMLUSU
  2.     UYGULAMA’yı ve WEB SİTESİ’ni kullanan kişilerin kişisel verileri, Shellix Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Yazılım İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.
  3.     Kişisel veriler; KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aşağıda açıklanacak hukuki sebepler, amaçlar ve yöntemler doğrultusunda işlenmektedir.
  4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
  5.     İşbu POLİTİKA, VERİ SORUMLUSU’nun kimliği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve İLGİLİ KİŞİLER’in haklarının neler olduğu ile ilgili en şeffaf şekilde bilgilendirme yapabilme amacıyla hazırlanmıştır.
  6.     ŞİRKET tarafından;
  7. Ticari faaliyetleri dolayısıyla tabii olduğu mevzuatlar (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İş Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri) kapsamında,
  8. Tarafı olduğu sözleşmeler kapsamında,
  9. İLGİLİ KİŞİLER için özel içerik hazırlanması, içeriklerin geliştirilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kalitenin artırılması için,
  10. Profil kişiselleştirilmesini imkanının sağlanabilmesi için,
  11. UYGULAMA’daki hataların giderilmesi, geri-dönüşlerin alınabilmesi için,
  12. ÜYE’lerine hizmet verebilmek için,
  13. İşbu POLİTİKA sınırındaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için,

  İlgili kişilerin kişisel verileri işlenmektedir.

    iii.     Önemle belirtilmesi gerekir ki, ŞİRKET tarafından toplanan İLGİLİ KİŞİLER’e ait kişisel veriler içerisinden çıkarılan bazı bilgiler sayesinde anonim veriler elde edilebilir. Bu durumda yaratılan anonim veriler işbu POLİTİKA veya herhangi bir kanun kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILDIĞI
  2.     Şirket yukarıda belirttiği amaçlar dışında İLGİLİ KİŞİLER’in kişisel verisini işlemeyecek; yasal yükümlülükler, resmî kurumlarında zorunlu tuttuğu haller ve POLİTİKA’da belirtilen amaçlar dışında işlemeyecek, POLİTİKA’da belirtilenler dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. 
  3.     ÜYE’lerin Kişisel Verileri açık rıza formunu kabul etmeleri akabinde açık rıza formunda yer alan kişisel verileri UYGULAMA’nın yurtdışı serverına aktarılır. Bu kişisel veriler, UYGULAMA’nın yurtdışında bulunan serverları olan Google Firebase ve Amazon AWS sunucularında depolanmaktadır. Google Firebase’e buradan ve Amazon AWS’ye buradan ulaşabilirsiniz.

    iii.     İLGİLİ KİŞİLER’e ait; Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Görsel ve işitsel kayıt bilgisi, İşlem güvenliği bilgileri depolanmak amacıyla yurtdışında bulunan server’lara aktarılmakta bunun dışında hiç kimseyle aşağıda sayılan haller haricinde paylaşılmamaktadır. Bu haller:

  1. Milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında bu kuruluşlarla paylaşılması,
  2. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından talep edilmesi halinde paylaşılması,
  3. İşbu POLİTİKA veya imzaladığınız ÜYE SÖZLEŞMESİ kapsamındaki haklarımızı kullanabilmemiz için kişisel verilerinizin yetkililerle paylaşılması durumlarından ibarettir.
  4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
  5. DOĞRUDAN İLGİLİ KİŞİDEN ELDE EDİLENLER
  6. KİMLİK BİLGİLERİ: Ad – Soyad, Doğum Tarihi

  İşlenme Amacı: Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen 6698 SK. Md. 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması veya ifası,

  1. KİMLİK BİLGİLERİ: Cinsiyet

  İşlenme Amacı: Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: 6698 SK. Md. 6/2: Özel N. V. Açık Rıza,

  1. İLETİŞİM BİLGİLERİ: E-posta adresi, telefon numarası

  İşlenme Amacı: Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen 6698 SK. Md. 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması veya ifası,

  1. İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ: Şifre

  İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen 6698 SK. Md. 5/2 (c): Sözleşmenin Kurulması veya ifası,

  1. ÖZLÜK BİLGİLERİ: Çalıştığı Kurum/Firma, Eğitim durumu

   

  İşlenme Amacı: Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza

  1. BOY VE BEDEN ÖLÇÜLERİ BİLGİLERİ: Boy ve kilo

   

  İşlenme Amacı: Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

  Analizin Daha Sağlıklı Yapılabilmesi

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza

  1.   ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN ELDE EDİLENLER
  2. GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYIT BİLGİSİ: Profil fotoğrafı

  İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Verinin Toplanma Yöntemi: Elektronik formlar aracılığıyla bilgileriniz toplanmaktadır.

  Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza

  1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU
  2. UYGULAMA veya WEB SİTESİ kullanılırken ŞİRKET ile paylaşılan kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel veriler ile çıkarılabilecek sonuçlardan İLGİLİ KİŞİLER sorumludur. Bu kapsamda İLGİLİ KİŞİLER işbu POLİTİKA’yı onaylamakla, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.
  3. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMAK İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER
  4. ŞİRKET, İLGİLİ KİŞİLER’in kişisel verilerini mümkün olan tüm idari ve teknik tedbirleri alarak, en az seviyede kişisel veri işlemeye özen göstererek ve paylaşılırken de anonim şekilde paylaşılmasını sağlamaya çalışarak elinden gelen en iyi şekilde korur.
  5. ŞİRKET, herhangi bir veri ihlali olması veya olduğunu düşünmesi anında gerekli tedbirleri alacağını, bu durumla ilgili olarak derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğini taahhüt eder.
  6. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
  7.     İLGİLİ KİŞİLER, kişisel verilerle ilgili olarak KVKK md. 11 ve ilgili mevzuatlarına göre aşağıda yer alan haklara sahiptir:
  8. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  9. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  10. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  11. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  12. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  13. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  14. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  15. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  ı. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  1.     İLGİLİ KİŞİLER, yukarıda sayılan haklarını ŞİRKET’le her zaman aşağıda verilen adreslerimize fiziki veya e-posta yolunu tercih ederek kullanabilirler. Bu adresler dışında yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
  2.             VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
  3. Ticaret Unvanı: Shellix Smart Solutions Bilişim Teknolojileri Yazılım İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi
  4. Şirket Merkezi: Kötekli Mah. Denizli Yolu Blv. No:4B – 23 Muğla Teknopark Menteşe / MUĞLA 

  iii.  Tebligata Elverişli E-posta adresi: kvkk @shellix.com

  1. KEP adresimiz: [email protected]
  2. Şirket Telefonu: +90 252 358 77 57
  3. Mersis No: 0769152927300001
  4.             GÜNCELLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER
  5. ŞİRKET, işbu POLİTİKA’da değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler UYGULAMA içerisinde yayımlanacaktır. İLGİLİ KİŞİLER, yapılan değişiklikleri yayımlandığı yerden öğrenebilirler. Bunun haricinde herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

  ŞİRKET tarafından sağlanan hizmetleri kullanarak işbu POLİTİKA’yı okuduğunuzu, içeriği anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş bulunuyorsunuz.